Sermon for 2 Advent Yr A

Sermon for 1 Advent Yr A

Sermon for Christ the King Sunday Yr C

Sermon for 23 Pentecost Yr C

Sermon for All Saints Sunday Yr C

Sermon for Reformation Sunday Yr C

Sermon for 20 Pentecost Yr C

Sermon for 19 Pentecost Yr C

Sermon for Thanksgiving Sunday Yr C

Sermon for 17 Pentecost Yr C